Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Hành chính

Hành chính

Quy định pháp luật về khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đai

Theo quy định tại Điều 204 của Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Quản lý hành chính nhà nước về đất đai và phương pháp Quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực đất đai

Quản lý nhà nước về đất đai là tổng hợp các hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu nhà nước về đất đai, đó là các hoạt động trong việc nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, trong việc phân phối và phân phối lại theo quy hoạch, kế hoạch, trong việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất đai.

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo pháp luật hiện hành

Xử phạt vi phạm hành chính”, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được hiểu là hành vi của người có thẩm quyền xử phạt, theo đó họ thực hiện việc áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một cá nhân, tổ chức khi họ có hành vi vi phạm hành chính.

Tranh chấp về thuế, phương thức tranh chấp và thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực quản lý hành chính về thuế

Khái niệm Tranh chấp thuế là tranh chấp hành chính có liên quan đến quyết định thu thuế, quyết định xử phạt đối với người nộp thuế. Tranh chấp phát sinh do bất đồng của người nộp thuế đối với quyết định của cơ quan có thẩm quyền thu thuế và xử phạt.

Cơ quan thuế là gì? Một số vấn đề về Quản lý thuế theo pháp luật hiện hành

Cơ quan thuế là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý và thu thuế vào Ngân sách nhà nước. Theo đó, cơ quan thuế bao gồm: Tổng cục thuế (cơ quan thuế cấp trung ương), Cục thuế (cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), Chi cục thuế (cơ quan thuế cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh)

Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của lực lượng Quản lý thị trường

Thời gian qua nạn buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ vẫn diễn ra phức tạp. Trước thực trạng trên, ngày 26/8/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2020 )  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và biện pháp nghiệp vụ Quản lý thị trường

Bộ Công thương ban hành Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý thị trường

Quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách được tổ chức từ Trung ương đến huyện, có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.

Quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính: là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012).

Yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính, hành vi hành chính do các chủ thể có thẩm quyền ban hành

Theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và Luật tố tụng hành chính năm 2015, Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Tranh chấp hành chính và giải quyết tranh chấp hành chính

Trong quá trình quản lý hành chính Nhà nước, các cơ quan, công chức Nhà nước được giao quyền không thể tránh khỏi các sai sót, đôi khi những sai sót đó dẫn đến hệ quả là các hành vi, các quyết định hành chính được ban hành hoặc thực thi một cách trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hành chính.

Quy định của pháp luật về khiếu kiện hành chính

Quyền khiếu nại và khởi kiện theo thủ tục hành chính đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cá nhân, cơ quan có thẩm quyền là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Quy định chung về Quản lý hành chính nhà nước

Quản lý hành chính nhà nước và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên