Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Đất đai - Nhà ở

Đất đai - Nhà ở

Các hình thức về giao dịch nhà ở

Theo Điều 117 Luật nhà ở 2014, Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở.

Điều kiện của các bên khi tham gia vào giao dịch nhà ở

Theo khoản 1, Điều 3 Luật nhà ở năm 2014 Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

Điều kiện của nhà ở được tham gia giao dịch

Điều kiện của nhà ở được tham Điều 117 Luật nhà ở 2014 quy định: “Giao dịch về nhà ở bao gồm các hình thức mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ và ủy quyền quản lý nhà ở.”gia giao dịch

Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu nhà ở

Quyền của chủ sở hữu nhà ở và ngưTheo quy định của pháp luật về nhà ở thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thông qua các hình thức luật định thì có quyền sở hữu đối với nhà ở đó đồng thời cũng phải thực hiện các nghĩa vụ mà luật quy định để trở thành người sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở.

Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Nhà ở 2014, 03 đối tượng sau được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có giấy tờ về đất được quy định Tại Điều 100 Luật Đất đai gồm:

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sỡ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.

Các trường hợp đăng ký biến động đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi

Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính thì “Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.”

Các trường hợp được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013: Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Những vần đề liên quan khi xin cấp giấy chứng nhận chủ “quyền nhà đất”

Hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau

Điều kiện mua nhà tái định cư và thủ tục thực hiện

1. Đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua, mua nhà ở để phục vụ tái định cư : (khoản 1 Điều 30 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất có cần hàng xóm tứ cận ký giáp ranh

Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận chủ quyền nhà đất).

Tranh chấp lối đi chung trên bất động sản liền kề thẩm quyền giải quyết tranh chấp và án phí khởi kiện

Tranh chấp lối đi chung trên bất động sản liền kề được giải quyết ra sao? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp và án phí khởi kiện như thế nào?

Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực?

Trong công tác quản lý nghĩa vụ đóng thuế đối với các giao dịch cho thuê nhà, Cơ quan thuế luôn yêu cầu nộp hợp đồng thuê nhà có công chứng, chứng thực. Thực tế và quy định pháp luật về giao dịch cho thuê nhà có bắt buộc phải công chứng, chứng thực ?

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

để nhận dịch vụ ưu tiên