Quay về website thinhtrigroup.com

Trang chủ / Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về Luật bảo hiểm xã hội 2014

Những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung về Luật bảo hiểm xã hội 2014

09/06/2021


Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nội dung theo định hướng cải cách tại mục III Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, cụ thể:

- Giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm; hướng tới còn 10 năm với mức hưởng phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp…

- Có quy định phù hợp để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

- Sửa đổi quy định về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của người lao động…

- Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

 Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

- Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng - hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

Dự kiến thời gian trình Chính phủ hồ sơ đề nghị là tháng 6/2021.

Bên cạnh đó, Luật việc làm 2013 cũng dự kiến sửa đổi, bổ sung một số quy định:

-  Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

-  Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề;

-  Chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều bất cập.

Dự kiến sẽ trình Chính phủ hồ sơ đề nghị vào tháng 02/2022.